Loại công trình:

Địa chỉ: Phạm Phú Thứ, Quận 6, Tp.HCM.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.