Loại công trình:

Địa chỉ: Tp. HCM.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.