Quản lý dự án và giám sát xây dựng

Quản lý dự án và giám sát xây dựng

Số lượng:

Quản lý dự án và giám sát xây dựng đó là việc cân đối giữa các yếu tố: Quy mô, tiến độ, chi phí và nguồn lực. Nói một cách tổng quát, Quản lý dự án và giám sát xây dựng có nghĩa là lập kế hoạch, tổ chức và kiểm soát các công việc của dự án, xác định và lên lịch cho các nguồn lực thực hiện công việc này, tập hợp các công việc để thực hiện mục tiêu đã đề ra của dự án.