Địa chỉ: Tỉnh Quảng Trị.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.