Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần P Q Hải Quốc

Địa chỉ: Bãi Thơm, Phú Quốc
Qui mô: 30ha
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu, cơ điện, hạ tầng.
Tình trạng: Đang thực hiện