Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Lavender Hà Nội

Địa chỉ: Hà Nội
Qui mô: 6 tầng – 2.500m2
Dịch vụ của QCONS: Lập dự toán, thiết kế kết cấu và cơ điện
Tình trạng: Đã hoàn thành