Loại công trình:

Địa chỉ: 132 Hàm Nghi, Quận 01, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý khối lượng và tư vấn đấu thầu.
Tình trạng: Hoàn thành.