Định giá, đấu thầu và quản lý chi phí xây dựng

Định giá, đấu thầu và quản lý chi phí xây dựng

Số lượng:

Định giá, quản lý chi phí dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình được xác định trên cơ sở các yêu cầu về nội dung và sản phẩm của công việc quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng; phù hợp với quy định về phân loại, phân cấp, bước thiết kế xây dựng công trình tại Việt Nam.