Loại công trình:

Địa chỉ: 34 Mạc Thị Bưởi, Quận 1, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.