Loại công trình:

Địa chỉ: 33B Tú Xương, Quận 3, Tp. HCM
Dịch vụ của QCONS: Quản lý dự án và giám sát xây dựng.
Tình trạng: Hoàn thành.