Loại công trình:
Khách hàng: UBND tỉnh Ninh Bình.

Địa chỉ: Tỉnh Ninh Bình.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.