Loại công trình:
Khách hàng: UBND Tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Tỉnh Bình Dương.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kết cấu và hạ tầng.
Tình trạng: Hoàn thành.