Loại công trình:

Địa chỉ: 30-32 Yersin, Quận 1, Tp. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn đấu thầu.
Tình trạng: Hoàn thành.