Khách hàng: Công ty Cổ phần Hải Vân Nam

Địa chỉ: 09 Lê Đại Hành, Tp. Đà Lạt.
Dịch vụ cuả QCONS: Tư vấn đấu thầu, Quản lý khối lượng, Tư vấn kỹ thuật.
Tình trạng: Hoàn thành.