Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần Gamuda Land.

Địa chỉ: phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn khối lượng.
Tình trạng: Hoàn thành.