Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH TTNT Chuồn Chuồn.

Địa chỉ: Đa Nghịt, TP. Đà Lạt.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu. và Cơ điện.
Tình trạng: Đã hoàn thành