Loại công trình:
Khách hàng: Anh Nam

Địa chỉ: Quận 2, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu, Cơ điện và lập Dự toán.
Tình trạng: Đã hoàn thành