Địa chỉ: Hàm Thuận Nam, Mũi Né, Tỉnh Bình Thuận.
Dịch vụ của QCONS: Tư vấn đấu thầu.
Tình trạng: Hoàn thành.

Trong cùng dự án