Loại công trình:
Khách hàng: Ông Nguyễn Đức Minh Tuệ

Địa chỉ: 16 Bis Nguyễn Văn Giai, Q.2, TP. HCM.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Kết cấu, Cơ điện, lập Dự toán.
Tình trạng: Đã hoàn thành