Loại công trình:
Khách hàng: M Architects Ltd.

Địa điểm: xã Vĩnh Trung, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế Hạ tầng.
Tình trạng: Hoàn thành.