15
MAY
2014

Đào tạo nhận thức ISO

Posted By :
Comments : 0

Đào tạo nhận thức ISO

Số lượng:

Công ty có tổ chức buổi đào tạo thêm về hệ thống ISO 9001: 2008 vào lúc 13h30 đến 16h30 ngày 28/05/2014 tại văn phòng Công ty QCONS trước khi thực hiện công tác đánh giá nội bộ của năm 2014. Đề nghị các ACE hiện đang có mặt tại văn phòng TPHCM của Công ty sắp xếp thời gian làm việc để tham dự.