20
AUG
2014

Đào tạo ISO 9001:2008

Posted By :
Comments : 0

Đào tạo ISO 9001:2008

Số lượng:

Công ty có tổ chức các buổi đào tạo nhận thức ISO 9001:2008 vào lúc 13h30 đến 16h30 các ngày 11/08/2014 và ngày 18/08/2014 vừa qua tại văn phòng công ty. Buổi đào tạo tiếp theo dự kiến là ngày 25/08/2014 từ 13h30 đến 16h30. Đề nghị các ACE có mặt tại văn phòng TPHCM của công ty sắp xếp thời gian và công việc để tham gia.