11
NOV
2014

QCONS đạt chứng nhận ISO 9001:2008

Posted By :
Comments : 0

QCONS đạt chứng nhận ISO 9001:2008

Số lượng:

Sau thời gian đào tạo và huấn luyện, thực hiện các quy trình theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, với tinh thần nỗ lực của toàn Công ty, qua cuộc đánh giá của Đoàn thanh tra Tổng cục đo lường chất lượng-Trung tâm chứng nhận phù hợp QUACERT ngày 26/10/2014, Công ty TNHH QCONS được cấp giấy chứng nhận: Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty TNHH QCONS đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008/ISO 9001:2008.