Loại công trình:
Khách hàng: Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Huế Cổ

Địa chỉ: 16 Kiệt 104 Kim Long, Kim Long, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế
Qui mô: 1.500m2
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế kế cấu, thiết kế cơ điện, lập biểu khối lượng
Tình trạng: Đang thực hiện