Loại công trình:
Khách hàng: M Architect LTD

Địa chỉ: Phú Yên, Việt Nam
Qui mô: 4.78 ha, 7 tầng cao
Dịch vụ của QCONS: Thiết kế hạ tầng kỹ thuật
Tình trạng: Đang thực hiện