Loại công trình:

Địa chỉ: Khu dân cư Vĩnh Điềm Trung, Tp. Nha Trang.
Dịch vụ cuả QCONS: Thiết kế kết cấu.
Tình trạng: Hoàn thành.