Loại công trình:
Khách hàng: Công ty Cổ phần TTH Đà Nẵng

Địa chỉ:170 Võ Nguyên Giáp, phường Phước Mỹ, thành phố Đà Nẵng
Qui mô: 2 tầng hầm và 26 tầng nổi
Dịch vụ của QCONS: Quản lý chi phí xây dựng
Tình trạng: Đang thực hiện